DMK Tax & Finance d.o.o. Beograd Srbija

+381 11 408 5131 - office@dmk.rs

DMK Tax & Finance Srbija, Poresko savetovanje, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Finansije, Pravne Usluge, Virtuelna Kancelarija Beograd DMK Tax & Finance Srbija, Poresko savetovanje, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Finansije, Pravne Usluge, Virtuelna Kancelarija Beograd

Institucije

Narodna banka Srbije

Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje i očuvanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, Narodna banka Srbije doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema.

 

Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre, između ostalih, vodi sledeće registre kao jedinstvene, centralizovane, javne, elektronske baze podataka:

Registar privrednih subjekata, Registar finansijskog lizinga, Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar javnih glasila, Registar udruženja, Registar stranih udruženja, Registar turizma, Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika...

 

Komisija za zaštitu konkurencije

Komisija za zaštitu konkurencije osnovana je Zakonom o zaštiti konkurencije kao nezavisna i samostalna organizacija koja vrši javna ovlašćenja radi zaštite konkurencije na tržištu Republike Srbije u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača.

 

Poreska uprava

Poreska uprava obavlja poslove utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda. Poresku upravu Srbije danas čini 179 organizacionih jedinica smeštenih na teritoriji Republike.

 

Komisija za hartije od vrednosti

Komisija za hartije od vrednosti je odgovorna za zakonito funkcionisanje tržišta hartija od vrednosti, sa ciljem zaštite investitora i obezbeđivanje pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti tog tržišta. U tom smislu, Komisija vrši nadzor nad primenom: Zakona o tržištu kapitala, Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i Zakona o investicionim fondovima.

 

Vlada Republike Srbije

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Na sajtu Vlade možete saznati činjenice o Srbiji, dokumenta koja je Vlada objavila i sl.

 

Narodna Skupština Republike Srbije

Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Pronađite zakone i druge akte koje je usvojila Narodna Skupština.

 

Uprava Carina

Uprava carina je izvršni organ Vlade Srbije u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije. Svoje poslove i zadatke Uprava carina obavlja preko 15 područnih jedinica – carinarnica, u okviru kojih su, kao uže unutrašnje jedinice, organizovane carinske ispostave i carinski referati.

 

Ministarstvo Finansija

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksa i drugih javnih prihoda; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije...

 

SIEPA - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

SIEPA je javna agencija koja svojim aktivnostima pomaže srpskim preduzećima da izvezu svoje proizvode i usluge i postanu konkurentniji na stranim tržištima. S druge strane, promovisanjem mogućnosti za ulaganja i pružanjem pomoći stranim investitorima da započnu poslovanje u Srbiji, SIEPA aktivno radi na otvaranju novih radnih mesta, pokretanju domaće privrede, transferu tehnologija i prenošenju novih znanja i veština.

 

Uprava za sprečavanje pranja novca

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko-obaveštajna služba Republike Srbije, koja je centralni organ u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Nadležnost Uprave je propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Uprava za slobodne zone

Uprava za slobodne zone je vladino telo koje je formirano krajem 2008. godine i koje je nadležno za sva pitanja funkcionisanja i razvoja slobodnih zona.

 

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije je nezavisna i nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlja u službu interesa svojih članica i srpske privrede. Pruža podršku u poslovanju kroz zastupanje interesa članova pred državnim organima, vršenje javnih ovlašćenja izdavanjem različitih vrsta dokumenata, poslovno obrazovanje...

 

Republički zavod za statistiku

Republički zavod za statistiku je posebna stručna organizacija u sistemu državne uprave u Republici Srbiji koja obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka; pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda...

 

Agencija za Privatizaciju

Agencija za privatizaciju je centralna operativna institucija koncepta privatizacije u Srbiji, nadležna za organizovanje, sprovođenje i kontrolu postupaka privatizacije.

 

Centrali registar, depo i kliring hartija od vrednosti

CR HoV predstavlja instituciju koja treba da unapredi razvoj finansijskog tržišta u Srbiji. Njegovo poslovanje obuhvata registraciju različitih vrsta hartija od vrednosti, u koje spadaju: obveznice, akcije, blagajnički zapisi, trezorski zapisi, komercijalni zapisi itd. Neke od funkcija CR HoV su: otvaranje računa HoV i novčanih računa za fizička i prvna lica, prenošenje HoV sa računa prethodnog na račun novog vlasnika, registrovanje prava trećih lica na HoV, kao i obavljanje poslova kliringa i saldiranja kako HoV tako i novčanih sredstava.

Logo footer

Beograd - Srbija

Phone: +381 11 408 5131, Cell: +381 62 8446 906  E: office@dmk.rs

Legal disclaimer | Kontakt

poreski.savetnik.rs

Tax Advisory Serbia