DMK Tax & Finance d.o.o. Beograd Srbija

+381 11 408 5131 - office@dmk.rs

DMK Tax & Finance Srbija, Poresko savetovanje, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Finansije, Pravne Usluge, Virtuelna Kancelarija Beograd DMK Tax & Finance Srbija, Poresko savetovanje, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Finansije, Pravne Usluge, Virtuelna Kancelarija Beograd

Poreski & Pravni Pregled

Računovodstvo u Srbiji - pregled zakona

Računovodstvo u Srbiji je regulisano Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018, dalje Zakon), koji je stupio na snagu 24.07.2013. godine. Danom stupanja na snagu prestao je da važi Zakon o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon).

Detaljnije...

Porez na dobit pravnih lica u Srbiji

Porez na dobit pravnih lica (PDP) se izračunava (sapooporezivanjem od strane poreskog obveznika) usklađivanjem računovodstvene dobit iz bilansa uspeha koji je pripremljen u skladu sa MSFI sa nepriznatim troškovima i neoporezivanim prihodima.

Detaljnije...

Računovodstvo u Srbiji pre 24.07.2013

Pre 24 jula 2013. godine, računovodstvo u Srbiji je bilo uređeno Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon, dalje Zakon).

Detaljnije...

Finansijska podrška za investitore u Srbiji

Za greenfield i brownfield projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 4.000 do 10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodređeno vreme u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Detaljnije...

Vrste radnog angažovanja u Srbiji

U Republici Srbiji Zakonom o radu uređen je opšti režim radnih odnosa prema kome lica mogu zasnivati sa poslodavcem:1. radni odnos ili mogu biti angažovana ili 2. van radnog odnosa.

Detaljnije...

Porez na dodatu vrednost u Srbiji (PDV)

Standardna stopa PDV u Srbiji je 20%. Određene robe i usluge (npr. osnovna hrana, flaširana voda, novine, lekovi, kompjuteri, itd) su predmet niže (tj. 8%) stope PDV-a.
Postoji broj dobara i usluga izuzete od PDV-a, sa ili bez pravo na odbitak prethodnog PDV-a.

Poslednje izmene: Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

Detaljnije...

Porez na dohodak građana u Srbiji

Porezom na dohodak građana se oporezuju zarade, prihodi od ugovora o delu, prihodi od autorskih prava, privremeni i povremeni poslovi, prihodi od kamate, i ostali prihodi koje ostvari fizičko lice.

Detaljnije...

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u Srbiji

Osnovica za doprinose za obavezno socijalno osiguranje u Srbiji je bruto zarada (odnosno ugovoreni iznos naknade).

Detaljnije...

Porez na imovinu

U Srbiji nepokretna imovina je predmet poreza na imovinu.

Detaljnije...

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava u Srbiji plaćaju fizička i pravna lica koja prodaju (prenose uz naknadu) nepokretnosti, prava intelektualne svojine, upotrebljavana motorna vozila,  plovila ili vazduhoplove.

Detaljnije...

Porez na nasleđe i poklon u Srbiji

Pojedinac koji nasleđuje imovinu ili dobija imovinu kao poklon podležu plaćanju poreza na nasleđe i poklon. Pravno lice koje primi imovinu kao poklon je takođe obveznik ovog poreza. Stopa poreza je proporcionalna i iznosi 2,5%.

Detaljnije...

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

U skladu sa propisima lokalnih samouprava, vlasnik nepokretnosti ili zakupac je dužan da plaća naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta. Iznos naknade zavisi od položaja i namene nepokretnosti kao i ostalih kriterijuma koje propisuju lokalne samouprave.

Detaljnije...

Zapošljavanje stranih državljana u Srbiji

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za strance u Srbiji.

Detaljnije...

Poreske prijave i obrasci za fizička lica u Srbiji

Lista poreskih prijava i obrazaca za fizička lica u Srbiji.

Detaljnije...

Logo footer

Beograd - Srbija

Phone: +381 11 408 5131, Cell: +381 62 8446 906  E: office@dmk.rs

Legal disclaimer | Kontakt

poreski.savetnik.rs

Tax Advisory Serbia