15. maj 2019. – rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana; limit je 2.470.644 dinara

Beograd, 12.04.2019.
Poreska prijava se podnosi elektronskim putem ili u papirnom obliku a porez se plaća po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj 2018 godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez (3 x 823,548 = 2.470.644 RSD za 2018. godinu), i to:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Srbije i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Osnovica za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana čini zbir sledećih prihoda:

  1. zarada;
  2. oporezivog prihoda od samostalne delatnosti;
  3. oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;
  4. oporezivog prihoda od nepokretnosti;
  5. oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari;
  6. oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka;
  7. oporezivog prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga;
  8. oporezivih drugih prihoda.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

  1. za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom u 2018. godini;
  2. za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom u 2018. godini.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Poreska stopa je progresivna i iznosi 10% za oporezivi dohodak između 2.470.644 i 7.411.932 RSD. Ukoliko je godišnji oporezivi dohodak veći od 7.411.932 RSD (šestostruki iznos prosečne godišnje zarade u Srbiji za 2018. godinu), stopa od 10% se primenjuje na deo dohotka do 7.411.932 RSD, a stopa od 15% na ostali deo dohotka iznad ovog iznosa.