Elektronska faktura u Srbiji validna bez elektronskog potpisa – dovoljna identifikaciona oznaka

Beograd, 19.12.2017.
Ministar finansija i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije doneli su 12.12.2017. godine Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem faktura u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa broj 401-00-4169/2017-16.  

Objašnjenjem se razjašnjavaju dosadašnje nedoumice u vezi sa izdavanjem i knjiženjem faktura.

Ukida se dosadašnja praksa štampanja faktura i njihovo knjiženje samo ukoliko sadrže pečat i potpis.

Prema Objašnjenju, sve fakture izvorno nastale u elektronskom obliku ali i konverzijom iz papirnog u elektronski oblik, ne moraju isključivo sadržati elektronski potpis, već mogu sadržati identifikacionu oznaku lica odgovornog za izdavanje te fakture.

Identifikacionom oznakom smatra se ime i prezime, potpis, faksimil, elektronski potpis i slično ili kombinacija oznaka koje ukazuju na lice odgovorno za izdavanje fakture.

Internim aktom o računovodstvu kompanije neophodno je bliže urediti lice odgovorno za sastavljanje računovodstvenih isprava i šta se smatra identifikacionom oznakom.