Elektronska prijavljivanje izdvojenih poslovnih jedinica i skladišta Poreskoj upravi Republike Srbije – obrazac PEP-IPJ

Beograd, 28.08.2018.
Počev od 27. avgusta 2018. godine, na portalu ePorezi Poreske uprave je omogućeno prijavljivanje izdvojenih poslovnih jedinica i skladišta putem prijave na obrascu PEP-IPJ, koja se podnosi isključivo u elektronskom obliku.

Ove izmene su u skladu sa izmenama čl. 25 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“ br. 30/2018 od 20. aprila 2018. godine. Izmenjenom odredbom je propisano da su poreski obveznici dužni da u propisanom roku prijave Poreskoj upravi podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladište dobra, kao i o prostorijama u kojima obavljaju registrovanu delatnost, osim ako su u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi.

Za nepostupanje u skladu sa ovom odredbom propisana je novčana kazna za prekršaj za pravno lice u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara, dok je za odgovorno lice u pravnom licu predviđena kazna 10.000 do 100.000 dinara. Za preduzetnika je predviđena novčana kazna za prekršaj u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

Ukoliko se radi o skladištenju dobara u prostorijama o kojima nije obaveštena Poreska uprava, ovaj slučaj je sankcionisan i kao krivično delo, gde su predviđene sledeće sankcije:

  • novčana kazna od 100.000,00 do 1.000.000 dinara,
  • mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku u trajanju od jedne do pet godina
  • oduzimanje robe.