Izmena Zakona o PDV u Srbiji

Beograd, 10.10.2012.
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (”Sl. glasnik RS”, br. 93/2012), koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na sednici Devetog vanrednog zasedanja u 2012. godini, 25. septembra 2012. godine, primenjuje se od 01.01.2013. godine, dok se deo odredbi primenjuje od 01.10.2012. godine (viša opšta stopa PDV).

Od propisanih izmena izdvajamo sledeće:

Stopa PDV u Srbiji

Standardna stopa PDV je povećana sa 18% na 20%. PDV nadoknada poljoprivrednim proizvođačima se povećava sa 5% na 8%. Nove izmene i dopune Zakona isključuju mogućnost plaćanja ove naknade u gotovom novcu.

PDV registracija i PDV period u Srbiji

Prag za obaveznu PDV registraciju je povećan sa 4 miliona dinara za 8 miliona dinara.

Prag za dobrovoljno registraciju je ukinut (do sada je bio 2 miliona dinara), što znači da svi privredni subjekti čiji je oporezivi prihod ispod 8 miliona dinara mogu da se dobrovoljno registruju za PDV.
Poreski period će biti kalendarski mesec za:

  • Poreskog obveznika koji je imao u prethodnih 12 meseci ukupan promet veći od 50 miliona dinara,
  • Poreski obveznici koji su se prijavili za sistem obračuna PDV po naplaćenom potraživanju,
  • Poreski obveznici koji prvi put počinju sa PDV aktivnostima.

Poreski period je kalendarski kvartal za poreske obveznike čiji ukupan promet ne prelazi 50 miliona dinara.

PDV po naplaćenom potraživanju

PDV obveznik čija ukupna vrednost prometa u prethodnih 12 meseci nije veća od 50 miliona dinara, a koji ispunjava određene uslove, može da podnese zahtev za odobravanje plaćanja poreske obaveze po naplaćenom potraživanju za izvršeni promet dobara i usluga. Pod ovim sistemom poreski obveznik plaća PDV samo na delu naplaćenih potraživanja, ali i koristi pravo na prethodni PDV samo za plaćene obaveza prema dobavljačima.
Ako PDV obveznik ne naplati potraživanje u roku od šest meseci od datuma prometa, on je u obavezi da plati dugovani PDV.

Povraćaj PDV za hranu za bebe i opremu

Izmenama Zakona o PDV uvode se povraćaj PDV plaćen na nabavku hrane za bebe i opreme. Povraćaj PDV će biti ograničen na 70.000 dinara u periodu od dve godine. U cilju ostvarivanja prava na povraćaj ukupan godišnji neto prihod roditelja ne može biti veći od 960.000 dinara, dok vrednost njihove imovine mora biti ispod 23,4 dinara miliona dinara.

Više o PDV u Srbiji na sledećem linku:

Porez na dodatu vrednost u Srbiji (PDV)