Izmene i dopune tri poreska zakona i Zakona o deviznom poslovanju u Srbiji – april 2018

Beograd, 03.05.2018.
Na sednici Skupštine Srbije održanoj 19. aprila 2018. godine usvojene su izmene i dopune tri poreska zakona i Zakona o deviznom poslovanju.

Usvojene su sledeći poreski zakoni:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Navedene izmene i dopune zakona objavljene su u ”Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 od 20. aprila 2018. godine.

Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđeno je:

Menjanje  uređenja osnovnih poslovnih funkcija Poreske uprave od 01. januara 2018. tako da Poreska uprava dobija i ulogu pružaoca poreskih usluga. Pod poreskim uslugama podrazumeva se pružanje pravne pomoći poreskom obvezniku, pružanje pomoći pri popunjavanju poreskih prijava i sastavljanju zahteva, obaveštavanje podnosioca zahteva koje su radnje preduzete u poreskom postupku i donetim aktima, prijem, obrada i evidentiranje poreskih prijava.

 • U postupku redovne i prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja propisano je da se naplata može vršiti iz štednih uloga i svih drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika.
 • Uvodi se dostavljanja poreskih akata elektronskim putem i komunikacija Poreske uprave sa poreskim obveznicima elektronskim putem.
 • Od 1. januara 2019. poreski obveznici će biti u mogućnosti da poresku prijavu za porez na imovinu podnose elektronskim putem.
 • Uvodi se mogućnost slanja podsetnika, odnosno upozorenja poreskim obveznicima pre slanja opomene, odnosno pre pokretanja postupka prinudne naplate, pre svega, niskorizičnim poreskim dužnicima koji imaju mali iznos dugovanog poreza ili se retko javljaju kao poreski dužnici.

Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je:

 • Momenat za nastanak poreske obaveze za usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci zaštitinih znakova i drugih prava intelektualne svojine na dan izdavanja računa je proširen tako da se odnosi i na usluge koje su neposrednoj vezi sa ovim uslugama, a koje vrši isto lice.
 • Uvodi se posebna PDV stopa od 10% i za dopunsku smešu za ishranu stoke, a ne samo za kompletnu krmnu smešu
 • Propisuje se da pravo na refakciju PDV za hranu i opremu za bebe imaju roditelji, odnosno staratelji dece rođene zaključno sa 30. junom 2018.

Izmenama Zakona o akcizama predviđeno je:

 • Oslobođenje od plaćanja akcize na pojedine derivate nafte (tečni naftni gas) koji se koriste u industrijske svrhe
 • Propisano je oslobođenje od plaćanja akcize na pojedine na TNG i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC, a koji se koriste kao sirovina ili energenti u industrijske svrhe;
 • Propisano je da kafa koja se uvozi radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima ne mora biti obeležena kontrolnim akciznim markicama.

Od izmenama Zakona o deviznom poslovanju izdvajamo sledeće:

 • Propisano je da rezidenti mogu slobodno ulagati u dužničke dugoročne hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica koja imaju sedište u državama članicama Evropske unije,
 • Propisana je potpuna liberalizacija ulaganja rezidenata u kratkoročne hartije od vrednosti izdavaoca iz Evropske unije, kao i ulaganja nerezidenata koji imaju sedište, odnosno prebivalište u državama članicama Evropske unije u kratkoročne hartije od vrednosti u Srbiji,
 • Propisana su još dva nova osnova po kojima rezident - pravno lice može pribaviti garanciju i jemstvo od nerezidenta: po poslu uvoza robe i usluga, kao i po poslu izvođenja investicionih radova nerezidenta u Srbiji.