Izmene seta poreskih zakona u Srbiji od 2018 - PDV, porez na dobit, porez na dohodak, doprinosi i republičke administrativne takse

Beograd, 08.01.2018.
Narodna Skupština Republike Srbije na sednici održanoj 14. decembra 2017. godine usvojila je izmene i dopune seta poreskih zakona.

Usvojene izmene i dopune zakona objavljene su u „Sl. glasniku RS“ br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine a stupaju na snagu 2018. godine s tim što će se pojedine odredbe zakona primenjivati od 2019. godine.

Usvojene su sledeći zakoni:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • produžava se period postojećih poreskih olakšica u vezi sa zapošljavanjem novih lica do 31. decembra 2019. godine
 • uvode se poreske olakšice za one koji započinju sopstveni posao u vidu oslobađanja od plaćanja poreza u godini osnivanja i narednoj godini poslovanja. Ovo poresko oslobođenje primenjivaće se od oktobra 2018. godine a pravo na isto mogu ostvariti sva novoosnovana pravna lica i preduzetnici koja su osnovana do 31. decembrom 2020.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

 • povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 11.790,00 na 15.000,00 dinara mesečno
 • od 2019. godine ukida se prosto knjigovodstvo za preduzetnike, tako da će biti dužni da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • Sužava se predmet oporezivanja porezom po odbitku prihoda koje strana pravna lica ostvaruju od domaćih pravnih lica po osnovu usluga po stopi od 20% (odnosno 25% ukoliko su strana lica iz poreskih rajeva). Umesto da se porezom po odbitku oporezuju sve usluge koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Srbije, predmet ovog poreza su sledeće usluge:
  • istraživanja tržišta,
  • računovodstvene usluge,
  • revizija,
  • poslovno i pravno savetovanje

i to nezavisno od mesta pružanja i/ili korišćenja usluge.

 • produžava se rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza po odbitku na 3 dana
 • amortizacija nematerijalnih sredstava za poreske svrhe obračunava se proporcionalnom metodom pri čemu osnov za određivanje amortizacione stope predstavlja vek trajanja konkretnog sredstva odnosno period na koji je zaključen ugovor o pravu korišćenja konkretnog sredstva

Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • Promet dobara i usluga ne podleže obračunu PDV-a u slučaju kada promet vrši davalac koncesije koncesionaru, odnosno koncesionar davaocu koncesije u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije
 • Uvodi se novi poseban postupak oporezivanja kod prometa investicionog zlata
 • Odlaže se obaveza podnošenja obimne PDV- evidencije uz poresku prijavu do 01. jula 2018.

Izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama

 • Usaglašavanje sa drugim zakonima;
 • Usaglašavanje sa metodologijom iz čl. 17 Zakona o budžetskom sistemu (npr. visina takse mora biti utvrđena u apsolutnom iznosu, odnosno ne može biti utvrđena kao procenat od promenljive osnovice, osim ukoliko je zakonom drugačije propisano)