Izmenjen Pravilnik o obračunu i plaćanju akciza

Beograd, 06.07.2012.
Ministar finansija je dana 21.06.2012. godine doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize (Pravilnik), koji je objavljen u ”Sl. glasniku RS”, br. 63/2012 od 29.06.2012. godine.

Pravilnikom su predviđene sledeće novine:

- Proizvođač kod otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona u carinsko skladište, akcizu ne obračunava, već na otpremnici, dostavnici ili drugom dokumentu izričito naznačava da je reč o otpremi proizvoda iz proizvodnog pogona u carinsko skladište. Ovim izmenama se u stvari vrši usklađivanje Pravilnika sa izmenama Zakona o akcizama od 30.12.2011. godine, kojima je propisano da se obračunavanje i plaćanje akciza odlaže ako se akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u carinsko skladište u skladu sa carinskim propisima.

- Usaglašavanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji propisuje institut prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), umesto instituta najpopularnije cene, kao osnovice za obračunavanje minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine.

- Brišu se pojedine odredbe Pravilnika koje se odnose na proizvođača alkoholnog pića - fizičkog lica, iz razloga što je izmenama propisa iz oblasti poljoprivrede propisano da se proizvodnjom alkoholnog pića, radi dalje prodaje, može baviti samo lice koje je upisano u odgovarajuće registre privrednih subjekata kod nadležnog organa za upis u registar, a da fizičko lice može proizvoditi alkoholno piće samo za sopstvene potrebe

Pravilnik stupa na snagu 07.07.2012. godine.