Najavljeno donošenje Zakona o porezu po tonaži brodova

Beograd, 22.09.2014.
Nacrtom Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine predviđeno je da se u prvom kvartalu 2015. godine usvoji Zakon o porezu po tonaži brodova.  

U cilju stvaranje odgovarajućeg podsticajnog poreskog okvira za uključivanje domaćih privrednih društava u pomorsku privredu za prvi kvartal 2015. godine, planirano je usvajanje Zakona o porezu po tonaži brodova.

Uspostavljanje i promovisanje stimulativne poreske politike usvajanjem Zakona o porezu po tonaži brodova - porez po tonaži pomorskog broda sastavni je deo politike fiskalnih podsticaja u većini država članica Evropske unije, a prvi put je uveden Holandiji i Grčkoj 1957. godine.

Do danas na ovaj sistem su prešle: Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, Belgija, Švedska, Danska, Finska, Poljska, Malta, Kipar, Španija, Irska, Slovenija, Slovačka, Hrvatska, kao i Norveška, Australija, Indija, Južna Afrika, Singapur i druge.

Cilj ovog sistema je da pruži domaćim pomorskim kompanijama povoljniji poreski tretman i time obezbedi, u slučaju Republike Srbije, stvaranje pomorske flote pod nacionalnom zastavom. Ovaj sistem u skladu je sa čl. 107-109 Ugovora o funkcionisanja EU i Smernicama Zajednice o državnoj pomoći u oblasti pomorskog transporta (2004/C 13/03).

Porez po tonaži broda je poseban način plaćanja poreza prema kome je visina poreza koju plaća pomorska brodarska kompanija u direktnoj vezi sa tonažom koju upotrebljava, odnosno visina poreza ne zavisi od njihovih stvarnih prihoda ili rashoda.

Obračunava se tako što se na pretpostavljenu dobit brodarske kompanije, koja se obračunava prema tonaži broda kojom ona raspolaže, primeni stopa nacionalnog poreza na dobit. Ova vrsta poreza danas predstavlja „poreski standard“ i jednu od osnovnih mera stvaranja i unapređenja pomorskih flota, od velikog značaja za nacionalne privrede.

Odredbom čl. 3 st. 4 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, već je predviđena mogućnost da ukoliko se poreski obveznik opredeli da plaća porez na dobit u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje oporezivanje posebnim porezom po tonaži broda, za taj deo dobiti nije poreski obveznik u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.