Od 1. aprila 2015. poreska prijava za porez na dobit i godišnji porez na dohodak građana isključivo u elektronskoj formi

Beograd, 09.04.2015.
Poreska prijava za porez na dobit i godišnji porez na dohodak građana od 01.04.2015 godine podnosi se isključivo u elektronskoj formi preko e-portala Poreske uprave Republike Srbije.

Ministarstvo finansija Republike Srbije je donelo dva Pravilnika:

  • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 30/15) i
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 28/2015)

kojima je propisano da se od 01.04.2015. godine poreske prijave za porez na dobit (Obrazac PDP) i godišnji porez na dohodak građana (Obrazac PPDG-2R) podnose isključivo elektronskim putem.

Do sada je elektronsko podnošenje poreskih prijava bilo predviđeno za:

  • PDV i
  • poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (npr. porez i doprinosi za zarade).

Zakonom o poreskom potupku i poreskoj administraciji predviđena je sledeća dinamika uvođenja elektronskih poreskih prijava za ostale poreske oblike:

  • porez na dobit pravnih lica po odbitku - od 01.01.2016;
  • akcize - od 01.01.2016;
  • porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige - od 01.01.2016;
  • porez na premije neživotnog osiguranja - od 01.01.2016;
  • sve ostale poreske oblike - od 01.01.2017.