Od 1. marta 2015. u Srbiji izdavanje građevinske dozvole za 28 dana

Beograd, 02.03.2015.
Usvojeno svih 28 podzakonskih akata shodno Zakonu o planiranju i izgradnji koji će omogućiti da se građevinska dozvola u Srbiji od 1. marta 2015. godine izdaje u roku do 28 dana, umesto 240 dana koliko je do sada bilo prosečno.

U odnosu na postojeći sistem, izmenjenim rešenjima investitor će biti rasterećen pribavljanja svih onih dokaza koje poseduje neki državni ili drugi organ, jer će te dokaze pribavljati organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, po službenoj dužnosti, u objedinjenoj proceduri.

Uvođenjem sistema objedinjene procedure postiže se ušteda vremena, mogućnost praćenja predmeta u svakoj fazi postupka, a svi troškovi koji se u postupku pojavljuju se svode na stvarne troškove tih radnji za organe koji ih preduzimaju.

Smanjen je broj procedura, npr. umesto lokacijske dozvole, kao upravnog akta, izdaju se lokacijski uslovi, kao javna isprava. Umesto da prolazi kroz niz upravnih postupaka sa javnim preduzećima i drugim imaocima javnih ovlašćenja koji izdaju uslove, daju saglasnosti na glavni projekat, odnosno dozvolu za priključenje na infrastrukturne mreže, gotovo svi odnosi investitora sa tim imaocima javnih ovlašćenja će biti uređeni na osnovu jednog akta: lokacijskih uslova.

Omogućava se gradnja objekata na osnovu principa ”projektuj i izgradi” (design and build). Ova izmena ne samo da omogućava značajno ubrzavanje postupaka, budući da će se građevinske dozvole izdavati na osnovu značajno jednostavnijeg projekta, već će investitori dobijati značajno jeftinije ponude kada ista firma radi projekat i izvodi radove, nego što je slučaj kada su to dva odvojena ugovora, kako je sada slučaj.

Predviđeno je i da će izdavanje elektronskih građevinskih dozvola u Srbiji početi u drugoj polovini 2015.