Porez do odbitku od 20% na prihode od usluga od 01. marta 2016.

Beograd, 20.03.2016.
Porez po odbitku po stopi od 20% obračunava i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih  lica u Srbiji iz decembra 2015. godine, predviđeno da se od 01.03.2016. godine, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez po odbitku po stopi od 20% obračunava i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.