Porez na dodatu vrednost u Srbiji (PDV)

Standardna stopa PDV u Srbiji je 20%. Određene robe i usluge (npr. osnovna hrana, flaširana voda, novine, lekovi, kompjuteri, itd) su predmet niže (tj. 8%) stope PDV-a. Postoji broj dobara i usluga izuzete od PDV-a, sa ili bez pravo na odbitak prethodnog PDV-a. Poslednje izmene: Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (”Sl. glasnik RS”, br. 93/2012)

Izlazni PDV
• PDV obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:
- promet dobara i usluga;
- naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga;
- nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara.


Prethodni PDV
• Generalno, prethodni PDV od PDV obveznika prilikom nabavke roba i usluga, kao i prethodni PDV plaćen prilikom uvoza, može se istaći kao prethodni PDV, pod uslovom da su ispunjeni određeni uslovi.
• Osnovni uslov je da su primljena dobra i usluge u vezi sa svrhom obavljanja bilo PDV oporezivog prometa ili prometa koji je izuzet od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog PDV-a.

• Sledeća dokumentacija mora da se obezbedi u cilju povraćaja prethodnog PDV-a:
-Faktura izdata od strane dobavljača koji sadrži sve elemente propisane Zakonom o PDV-u, ili
-Potvrda koja dokazuje da je plaćn PDV prilikom uvoza dobara.
• Ne postoji pravo na odbitak prethodnog PDV-a  prilikom nabavke sledećih dobara i usluga:
-Nabavka, proizvodnja i uvoz putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala, kao i iznajmljivanje i održavanje, popravke i druge usluge u vezi sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava (sa izuzetkom za njihovo korišćenje za prodaju ili iznajmljivanje, prevoz putnika ili obuku vozača);
- Izdaci za reprezentaciju obveznika,

-Nabavka ili uvoz tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizora i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.


Obračun PDV-a od strane poreskog dužnika
• Poreski dužnik mora da obračuna PDV za određene usluge koje mu pružaju nerezidenti u Srbije (ako nerezident nije imenovao poreskog punomoćnika) i može odbiti ovaj PDV kao ulazni PDV u istom poreskom periodu, ako su uslovi za odbitak ispunjeni.

Povraćaj PDV-a
• Generalno, ako ulazni porez je iznos veći od iznosa poreske obaveze, poreski obveznik ima pravo na povraćaj razlike u 45 dana. Ovo može uzeti oblik stvarnog novčanog povraćaja, ili mogu biti tretirani kao i uplatu PDV-a prenesen za prebijanje budućeg PDV odgovornost.

Utvrđivanje i naplata PDV-a
• Poreske prijave se podnose mesečnom ili kvartalno, u zavisnosti od prometa poreskog obveznika, po 15. dana u narednom mesecu, odnosno do 20. dana (za obveznike za koje je poreski period kvartal).

 

”VAT