Porez na imovinu

U Srbiji nepokretna imovina je predmet poreza na imovinu.

Porez na imovinu se plaća po sledećim stopama:

- do 0,3% od “tržištne” vrednosti zemljišta, ukoliko je poreski obveznik pojedinac;

- do 0,4% od “tržištne” vrednosti imovine, ukoliko je poreski obveznik pojedinac. U ovom slučaju poreske stope su progresivne (do 0,4% - do 0,6% - do 1% - do 2%);

- do 0,4% od vrednosti imovine iskazane u poslovnim knjigama poreskog obveznika, ukoliko poreski obveznik vodi poslovne knjige.

U nadležnosti lokalnih poreske administracije (LPA) je da određuju poreske stopa u okviru limita koji su propisani zakonom. Za nekoliko vrsta nepokretnosti je propisano oslobađanje od plaćanja poreza (nepokretnosti u državnoj i javnoj svojini, nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica...).

Utvrđeni porez na imovinu na zgradi ili stanu u kojem stanuje obveznik umanjuje se za 50%, a najviše 20.000 RSD.

LPA izdaje rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu. Porez se utvrđuje na godišnjem nivou, a plaća se u kvartalnim ratama.