Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava u Srbiji plaćaju fizička i pravna lica koja prodaju (prenose uz naknadu) nepokretnosti, prava intelektualne svojine, upotrebljavana motorna vozila,  plovila ili vazduhoplove.

- Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%.

- Od 2009. godine, prenos uz naknadu udela u pravnim licima i hartijama od vrednosti nije predmet  ovog poreza.

- Osnovica za porez je ugovorena cena. Poreska uprava ima pravo da utvrdi poresku osnovicu zasnovanu na tržišnoj vrednosti, ukoliko ustanovi da je ugovorena cena niža od tržišne cene.

- Poreski obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, dok je kupac jemac za plaćanje poreske obaveze.

- Poreski obveznik je dužan da podnese poresku prijavu Poreskoj upravi u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze, dok je dužan da porez uplati u roku od 15 dana od dana prijema rešenja od Poreske uprave.