Povećana referentna kamatna stopa na 10,25%

Beograd, 17.07.2012.
Od 12.07.2012. godine za neblagovremeno plaćene poreze obračunava se i plaća godišnja kamata po stopi od 20,25%.

Na osnovu odredbe čl. 14 st. 3 i čl. 41 st. 1 Zakona o Narodnoj banci Srbije (”Sl. glasnik RS”, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon i 44/2010)  Izvršni odbor NBS na sednici od 12.07.2012. godine doneo je Odluku o povećanju referentne kamatne stope sa 10,00 na 10,25%.

Odluka je objavljena na web sajtu Narodne banke Srbije dana 12.07.2012. godine i stupa na stagu danom donošenja.

Kako se prema odredbi čl. 75 st. 1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (”Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, ... 101/2011 i 2/2012 - ispr.) na iznos manje ili više plaćenog poreza obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi NBS uvećanoj za 10%, to se od 12.07.2012. godine za neblagovremeno plaćene poreze obračunava i plaća godišnja kamata po stopi od 20,25%.