Predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana

Beograd, 30.03.2012.
Predlogom Zakona se predviđa povećanje neoporezivog dela zarade sa 7.822 RSD na 10.000 RSD.

Vlada Republike Srbije predložila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (”Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US) i uputila u Narodnu Skupštinu RS 2. aprila 2012. godine gde čeka na usvajanje od strane Narodne Skupštine RS.

Takođe, izmenama Zakona propisano je da se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje na prihod ostvaren po osnovu prenosa stvarnih prava na nepokretnostima koje je obveznik pre prodaje držao u svom portfelju najmanje tri godine.

Predlogom izmena Zakona propisano je da se za 2013. godinu ne utvrđuje i ne plaća porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod.