Predlog Zakona o otpisu poreza i doprinosa

Beograd, 05.04.2012.
Vlada Republike Srbije predložila je Zakon kojim se uređuje otpis obračunate a neplaćene kamate na određene poreze i doprinose koje su dospele za plaćanje do 31. decembra 2011. godine.

Prema ovom predlogu kamate će biti otpisane poreskim obveznicima koji podnesu zahtev do 30. juna 2013. godine za sledeće poreze:

  • porez na dohodak građana uključujući i porez na prihode od samostalne delatnosti,
  • porez na dobit pravnih lica,
  • porez na prenos apsolutnih prava,
  • porez na nasleđe i poklon,
  • porez na registrovano oružje,

kao i poreze koji su se naplaćivali u prošlosti: porez na fond zarada, porez na finansijske transakcije i porez na promet.

Takođe, za one koji ispoštuju taj rok, biće otpisane i kamate za dospele obaveze za doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Otpis se dozvoljava uz ispunjenje dva glavna uslova:

- da je obveznik do dana podnošenja zahteva uplatio glavni dug za obaveze dospele do 31.12.2011.

- da je obveznik uplatio glavni dug, kamate i troškove prinudne naplate po osnovu tih obaveza, dospele za plaćanje od 01.01.2012. godine do dana podnošenja zahteva za otpis kamate.