Predložene izmene zakona u Srbiji: Povraćaj plaćenog poreza i doprinosa za novozaposlene od 65% do 75%

Beograd, 15.05.2014.
Predloženo je da poslodavac u Srbiji koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa na zaradu za novozaposleno lice u iznosu od 65% do 75%, u periodu od 01.06.2014. do 30.06.2016. godine.

Vlada Republike Srbije na sednici od 15.05.2014. godine usvojila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Predviđeno je da se poslodavac koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa na zaradu za novozaposleno lice u iznosu od 65% do 75%, u periodu od 01.06.2014. do 30.06.2016. godine.

Između ostalog predviđeni su sledeći uslovi:

  • Potrebno je da poslodavac zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.03.2014. godine.
  • Novozaposleno lice je pre zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca, bilo kod Nacionalne službe za zapošljavanje bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.
  • Novozaposlenim licem ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos
  • Poreske olakšice može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31.03.2014. godine.

Visina iznosa poreza i doprinosa na koje poslodavac ima pravo zavise od broja zaposlenih koje poslodavac zaposli, i to:

Iznos poreza i doprinosa koji se vraćaju poslodavcu

Broj novozaposlenih lica

65%

1-9

70%

10-99

75%

preko 100