Prenos funkcionalne celine u okviru koje se obavlja delatnost ne smatra se PDV prometom

Beograd, 06.08.2012.
Ministar Finansija je na osnovu ovlašćenja iz čl. 6 st. 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (Izmene Pravilnika).

Izmene Pravilnika su objavljene u “Sl. glasniku RS” br. 76 od 04.08.2012. godine, a primenjuju se od 05.08.2012. godine.

Izmenama Pravilnika se i sledeći prometi dobara i usluga ne smatraju PDV oporezivim prometom:

  • prenos celokupne imovine kod nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva,
  • prenos dela imovine u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja, a koji čini funkcionalnu celinu u okviru koje se obavlja delatnost.

Na ovaj način su uvode dva dodatna osnova po kojima se određi prenos imovine ne smatra PDV oporezivim prometom.