Računovodstvo u Srbiji pre 24.07.2013

Pre 24 jula 2013. godine, računovodstvo u Srbiji je bilo uređeno Zakonom o računovodstvu i reviziji (”Sl. glasnik RS”, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon, dalje Zakon).

Zakom je računovodstvo u Srbiji uređeno u sledećim oblastima:

 • način vođenja poslovnih knjiga,
 • priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda,
 • sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje, obelodanjivanje i obrada godišnjih finansijskih izveštaja,
 • uslovi i način vršenja revizije finansijskih izveštaja i interna revizija.

 

Poveravanje računovodstvenih poslova u Srbiji

Privredni subjekti u Srbiji mogu samostalno vršiti računovodstvene, odnosno knjigovodstvene poslove, preko zaposlenih lica kojima poveravaju vršenje računovodstvenih poslova, i dužni su da opštim aktom urede školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za ovo zaposleno lice.

Međutim, računovodstvene poslove privredni subjekti u Srbiji u skladu za Zakonom mogu poveriti ugovorom, drugom privrednom subjektu registrovanom za pružanje računovodstvenih usluga koji ima zaposlena lica kojima poverava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja i koji ispunjavaju uslove iz opšteg akta (računovodstvena agencija, knjigovodstvena agencija, privredno društvo za računovodstvene usluge i sl).

Ova mogućnost se ne odnosi na banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima i berze i brokersko-dilerska društva.

 

Razvrstavanje pravnih lica u Srbiji

Pravna lica u Srbiji se razvrstavaju na mala, srednja i velika, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, godišnjeg prihoda i vrednosti imovine utvrđene na dan sastavljanja finansijskih izveštaja u poslovnoj godini.

U srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja ispunjavaju najmanje dva od sledećih kriterijuma:

 1. da je prosečan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi godišnji izveštaj od 50 do 250,
 2. da je godišnji prihod od 2.500.000 EUR do 10.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
 3. da je prosečna vrednost poslovne imovine (na početku i na kraju poslovne godine) od 1.000.000 EUR do 5.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Pravna lica koja imaju niže od najnižih iznosa u pokazateljima kod najmanje dva od navedenih kriterijuma, razvrstavaju se u mala pravna lica, a pravna lica koja imaju veće iznose od najvećih u pokazateljima kod najmanje dva od navedenih kriterijuma, razvrstavaju se u velika pravna lica.

Pravno lice koje po sva tri uslova utvrdi različite pokazatelje, po jednom za malo, po drugom za srednje a po trećem za veliko svrstava se u srednje pravno lice.

 

Obaveza primena MRS i MSFI u Srbiji

Obaveza primena MRS, odnosno MSFI u Srbiji je predviđena za sledeće privredne subjekte:

 • veliko pravno lice,
 • srednje pravno lice,
 • pravno lice koje u skladu sa zakonom sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje,
 • pravno lice koje javnom ponudom izdaje hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Malo pravno lice i preduzetnik u Srbiji može primenjivati MRS, odnosno MSFI (ne postoji obaveza).

 

Obaveza vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva u Srbiji

U Srbiji je obaveza vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva predviđen za sva pravna lica.

Preduzetnici sa druge strane poslovne knjige mogu voditi ili po sistemu prostog ili po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Međutim, preduzetnici – paušalci, nisu dužni da vode poslovne knjige, već su samo dužni da vode poslovne knjige o ostvarenom prometu.

 

Obaveza revizije finansijskih izveštaja za privredne subjekte u Srbiji

Revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja obavezna je za:

 • velika i srednja pravna lica,
 • mala pravna lica koja javnom ponudom izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti,
 • za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje.

 

Dakle, obaveza revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja nije predviđena za mala pravna lica i preduzetnike, ali oni mogu odlučiti da vrše reviziju finansijskih izveštaja.

”Računovodstvo