Refakcija PDV stranom obvezniku u Srbiji

Strani obveznik PDV-a u Srbiji ima mogućnost da podnese zahtev za refakciju PDV-a za dobra i usluge nabavljene u Srbiji.

Uslovi za refakciju PDV-a

1) PDV na promet dobara i usluga je naznačen na računu, u skladu sa Zakonom o PDV-u, i račun je plaćen;

2) Iznos PDV-a za koji se podnosi zahtev za povraćaj PDV-a je veći od 200 EUR;

3) Uslovi pod kojima obveznik PDV-a može imati pravo na odbitak PDV-a za ovu robu i usluge su ispunjeni u skladu sa Zakonom o PDV-u;

4) Strani poreski obveznik ne vrši promet dobara i usluga u Srbiji, osim sledećeg:

a) trgovina prevoza dobara koja je, u skladu sa čl. 24, st. 1, tačke 1), 5) i 8) Zakona o PDV-u oslobođeni PDV-a;

b) usluge prevoza putnika koje podležu pojedinačnom oporezivanju prevoza;

c) promet dobara i uslugama u sistemu „reverse charge“

5) Refakcija  PDV vrši se pod uslovom reciprociteta.

Postupak refakcije PDV-a / Potreba dokumenta

 

Refakcija PDV-a se vrši preko poreskog punomoćnika u Srbiji. Potrebna dokumenta:

• Punomoćje koji je potpisao zakonski zastupnik stranog poreskog obveznika

• Izvod iz poslovnog registra za stranog poreskog obveznika

Refakcija PDV-a može se podneti jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini. Potrebna dokumenta:

1) Potvrda o registraciji za PDV koju izdaje poreski organ države u kojoj je sedište stranog poreskog obveznika

2) Plaćene fakture za kupljenu robu ili korišćene usluge u Srbiji sa specifikacijom

3) Dokaz da su fakture plaćene

 

Rokovi za refakciju

• Poreska uprava, nakon provere ispunjenosti uslova za refakciju, odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva.

• Refakcija se vrši u roku od 15 dana od dana dostavljanja Rešenja o refakciji PDV-a, direktno na bankovni račun stranog poreskog obveznika.

 

Lista država sa kojima postoji reciprocitet

 • Hilandija
 • Slovačka
 • Hrvatska
 • Danska
 • Austrija
 • Bosna i Hercegovina
 • Belgija
 • Crna Gora
 • Makedonija
 • Slovenija
 • Nemačka
 • Velika Britanija
 • Turska (troškovi goriva, rezervnih delova i održavanja i popravki u vezi sa prevozom, kao i kupovina robe i usluga isključivo u vezi sa učešćem na sajmovima i izložbama)
 • Švajcarska
 • Norveška
 • Rumunija
 • Mađarska