Tri nova PDV pravilnika u Srbiji o mestu prometa usluga od 01.04.2017

Beograd, 12.04.2017.
Ministar Finansija Republike Srbije doneo je tri nova pravilnika koja bliže uređuju mesto prometa usluga u smislu Zakona o PDV, u vezi sa nepokretnostima, o prodaji jela i pića za konzumaciju na licu mesta i usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava. Pravilnici su u skladu sa izmenama Zakona o PDV kojim se vrši usklađuje sa PDV propisima EU.

Prema propisima EU, koja su sada implementirana u Zakon o PDV Srbije, mesto prometa usluga, načelno, je mesto sedišta, mesto poslovne jedinice, odnosno prebivališta primaoca usluga, ako je primalac usluga poreski obveznik, a ako primalac usluga nije poreski obveznik, mesto prometa usluga, načelno, je mesto sedišta, mesto poslovne jedinice, odnosno prebivališta pružaoca usluga. Od navedenih opštih pravila za pojedine usluge propisani su izuzeci (npr. za usluge koje su povezane sa nepokretnošću, mesto prometa određuje se prema mestu u kojem se nalazi nepokretnost, itd).

Usvojeni pravilnici bliže propisuju izuzetke od opšteg pravila za mesto prometa usluga za svrhe PDV-a, i to:

  • Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost;
  • Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost;
  • Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Pravilnici su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, broj 21/17 od 17.03.2017, a primenjuju se od 01.04.2017.