Usvojene izmene poreskih zakona u Srbiji

Beograd, 10.01.2014.
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene šest poreskih zakona: porez na dobit, PDV, doprinosi, porez na dohodak, poreski postupak i poreska administracija, budžetski sistem.

Zakoni su objavljeni u ”Sl. glasniku Republike Srbije”, br. 108/2013 od 06.12.2013. godine.

Neke od novina koje donese izmene zakona su:

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

  • Daje se mogućnost da osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za člana privrednog društva može biti i veća od najniže mesečne osnovice doprinosa.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

  • Uvodi se prelazni režim za podnošenje nove pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku – za isplate u januaru i februaru se podnose paralelno i elektronska i papirne poreske prijave.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

  • Ukida se poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva. Poreski kredit je bio u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 33% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Za mala pravna lica pravo na poreski kredit se priznavalo u visini od 40% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 70% obračunatog.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

  • Propisano je da je poreska osnovica za fizička lica - rezidente Republike Srbije, koji su upućeni na rad u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica - rezidente Republike, isplaćeni novčani iznos zarade za izvršeni rad.

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost

  • Posebna stopa PDV-a se povećava sa 8% na 10%.
  • Personalni računari i njihove komponente će se oporezivati opštom stopom od 20% umesto posebnom od 10%.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

  • Ograničava se zasnivanje radnog odnosa sa novim licima kod korisnika javnih sredstava.