Usvojene izmene šest poreskih zakona

Beograd, 01.06.2013.
Izmene i dopune 6 poreskih zakona stupile su na snagu 30. maja 2013. Izmenjeni su zakoni koji regulišu oblast poreza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na dobit, poreskog postupka, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i akcize.

Od izmene u ovih šest poreskih zakona izdvajamo sledeće:

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • Službena mišljenja ministara za poslove finansija postaju pravno obavezujuća.
 • Zastarelost doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
 • Od 01.01.2014. umesto 35 obrazaca poreskih prijava, uvodi se jedinstvena poreska prijava koja se podnosi isključivo elektronskim putem.
 • Uplata zarada samo uz prethodno podnetu poresku prijavu poreskoj upravi.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

 • Povećanje procenta priznatih rashoda za finansiranje zdravstvenih, obrazovnih i humanitarnih ustanova, ustanova socijalne zaštite, kao i kulture i sporta sa 3,5 na 5,0% prihoda.
 • Porez po odbitku za isplatu naknade za otkup sekundarnih sirovina i otpada u iznosu od 1%.
 • Uvodi se pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u razvoj kao nematerijalnu imovinu.

Zakon o porezu na dohodak građana

 • Smanjenje poreza na zaradu sa 12% na 10%.
 • Povećan neoporezivi deo zarade sa 8.776 na 11.000 dinara.
 • Smanjenje efektivne stope poreza na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti sa 16% na 15%.
 • Povećanje godišnjeg prometa na koji se može plaćati porez od samostalne delatnosti na paušalno utvrđen prihod sa 3.000.000 na 6.000.000 dinara.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • Povećanje stope doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na zarade na teret zaposlenog sa 11% na 13%.

Zakon o porezima na imovinu

 • Osnovica poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini, a ne knjigovodstvena vrednost.
 • Povećan je neoporezivi iznos poklona i nasleđa sa 30.000 dinara na 100.000 dinara, primljenog od istog lica u jednoj kalendarskoj godini.

Zakon o akcizama

 • Uvodi se akciza na biogoriva i biotečnosti.
 • Odlaganje plaćanja akcize kod smeštaja u carinsko skladište samo ako je carinsko skladište istovremeno i akcizno skladište.