Usvojene izmene tri poreska zakona u Srbiji - PDV, akciza, poreski postupak

Beograd, 02.01.2017.
Narodna skupština Republike Srbije na sednici od 28. decembra 2016. godine usvojila je izmene i dopune tri poreska zakona: Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o akcizama i Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zakoni su objavljeni u „Sl. glasniku RS” br. 108 od 29. decembra 2016. godine  i stupili su na snagu 01. januara 2017. godine, dok se pojedine odredbe primenjuju od kasnijeg datuma.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

  • Usaglašava se sa propisima EU određivanja mesta prometa usluga, uključujući i posebno uređivanje instituta poreskog obveznika za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga
  • Ukida se pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe. Ova mera će biti predmet zakona koji uređuju socijalnu politiku i koji će biti usvojen u narednom periodu.
  • Uvodi se posebna PDV stopa (10%) za promet drvenih briketa i peleta.
  • Definiše se stalna poslovna jedinica za svrhu primene PDV-a.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

  • Vrši se umereno povećanje specifične komponente akcize na cigarete, kako bi se dostigao minimalni nivo oporezivanja akcizom u EU od 90€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, odnosno minimum 1,8 evra po paklici cigareta (sadašnji nivo u Srbiji iznosi 54€ na 1000 komada cigareta).
  • Uvodi se da se akcizom oporezuje i kafa koja se prerađuje, odnosno dorađuje na teritoriji Srbiji, a ne samo iz uvoza. Primenjuje se od 01.01.2018. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

  • Od 01. jula 2017. drugostepeni poreski postupak vodi drugostepeni organ - Ministarstvo finansija, a ne više Poreska uprava. Na ovaj način se implementira načelo devolutivnog dejstva žalbe, da po izjavljenoj žalbi ne može odlučivati organ koji je doneo prvostepeni akt.
  • Propisuje se novčane kazne za prekršaj stranog lica koje nije odredilo poreskog punomoćnika i nije se evidentiralo za obavezu plaćanja PDV.