Značajno smanjen neoporezivi deo dnevnice za službena putovanja u inostranstvo

Beograd, 08.10.2015.
Od 14. oktobra 2015. godine, neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo je utvrđen u jedinstvenom iznos od 15 EUR za svaku stranu državu.

Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, koja se primenjuje od 14.10.2015. godine.

Najznačajnija novina za privredu koju ova Uredba propisuje je da se značajno smanjuje neoporezivi deo dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo za najveći broj država, i određuje se u jedinstvenom iznosu od 15 EUR.

Do sada su bili propisani posebni iznosi dnevnica za 144 pojedine države (ili čak i posebne gradove u okviru država), tako npr:

  • Italija: Rim i Torino – 78 EUR,
  • Nemačka: sva mesta – 87 EUR,
  • Japan: Tokio – 149 USD,
  • SAD: Njujork – 101 USD.

Jedino povećanje neoporezivog dela dnevnice se odnosi na par država (npr, propisana dnevnica za Azerbejdžan osim Bakua je bila 13 USD; za Madagascar 15 USD; Mongolia osim Ulan Batora 13 USD).

Napominjemo da poreski tretman dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo zaposlenih iznad neoporezivog dela ostaje nepromenjen, odnosno oporezuje se porezom na zarade po stopi od 10%, dok se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ne plaćaju. Zbog toga i pored smanjenja neoporezivog dela, dnevnice koje se isplaćuju zaposlenima imaju daleko povoljniji poreski tretman od isplata zarada (ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po zbirnoj stopi od 37,80%).

Neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u zemlji ostalo je nepromenjeno u iznosu od 2.168 dinara (ca. 18 EUR).