Poreski & Pravni Pregled

Državni praznici u Srbiji u 2021

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) neradni su državni praznici i verski praznici, dok su propisani i dodatni neradni dani u zavisnosti od toga kojoj veri zaposleni pripadaju.

Računovodstvo u Srbiji - pregled zakona

Računovodstvo u Srbiji je regulisano Zakonom o računovodstvu (”Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018, dalje Zakon), koji je stupio na snagu 24.07.2013. godine. Danom stupanja na snagu prestao je da važi Zakon o računovodstvu i reviziji (”Sl. glasnik RS”, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon).

Porez na dobit pravnih lica u Srbiji

Porez na dobit pravnih lica (PDP) se izračunava (sapooporezivanjem od strane poreskog obveznika) usklađivanjem računovodstvene dobit iz bilansa uspeha koji je pripremljen u skladu sa MSFI sa nepriznatim troškovima i neoporezivanim prihodima.

Računovodstvo u Srbiji pre 24.07.2013

Pre 24 jula 2013. godine, računovodstvo u Srbiji je bilo uređeno Zakonom o računovodstvu i reviziji (”Sl. glasnik RS”, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon, dalje Zakon).

Finansijska podrška za investitore u Srbiji

Za greenfield i brownfield projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 4.000 do 10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodređeno vreme u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Vrste radnog angažovanja u Srbiji

U Republici Srbiji Zakonom o radu uređen je opšti režim radnih odnosa prema kome lica mogu zasnivati sa poslodavcem:1. radni odnos ili mogu biti angažovana ili 2. van radnog odnosa.

Porez na dodatu vrednost u Srbiji (PDV)

Standardna stopa PDV u Srbiji je 20%. Određene robe i usluge (npr. osnovna hrana, flaširana voda, novine, lekovi, kompjuteri, itd) su predmet niže (tj. 8%) stope PDV-a.
Postoji broj dobara i usluga izuzete od PDV-a, sa ili bez pravo na odbitak prethodnog PDV-a.

Poslednje izmene: Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (”Sl. glasnik RS”, br. 93/2012)

Porez na dohodak građana u Srbiji

Porezom na dohodak građana se oporezuju zarade, prihodi od ugovora o delu, prihodi od autorskih prava, privremeni i povremeni poslovi, prihodi od kamate, i ostali prihodi koje ostvari fizičko lice.