Poreski & Pravni Pregled

Porez na dohodak građana u Srbiji

Porezom na dohodak građana se oporezuju zarade, prihodi od ugovora o delu, prihodi od autorskih prava, privremeni i povremeni poslovi, prihodi od kamate, i ostali prihodi koje ostvari fizičko lice.

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava u Srbiji plaćaju fizička i pravna lica koja prodaju (prenose uz naknadu) nepokretnosti, prava intelektualne svojine, upotrebljavana motorna vozila,  plovila ili vazduhoplove.

Porez na nasleđe i poklon u Srbiji

Pojedinac koji nasleđuje imovinu ili dobija imovinu kao poklon podležu plaćanju poreza na nasleđe i poklon. Pravno lice koje primi imovinu kao poklon je takođe obveznik ovog poreza. Stopa poreza je proporcionalna i iznosi 2,5%.

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

U skladu sa propisima lokalnih samouprava, vlasnik nepokretnosti ili zakupac je dužan da plaća naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta. Iznos naknade zavisi od položaja i namene nepokretnosti kao i ostalih kriterijuma koje propisuju lokalne samouprave.